USZWICA

Rzeka Uszwica - prawostronny dopływ Wisły II rzędu, bierze początek na północnych stokach Beskidu Wyspowego, na wysokości 500 m npm. Poniżej Brzeska-Okocimia wpływa na Pogórze Bocheńskie pokryte piaskami zwałowymi. Do Wisły uchodzi w 150,7 km jej biegu. Powierzchnia  zlewni Uszwicy  przy ujściu do Wisły wynosi 323 km2. Poniżej Borzęcina zlewnia jest zmeliorowana.

Główne dopływy Uszwicy to:

- potok Leksandrówka - dopływ lewobrzeżny o powierzchni zlewni 60 km2, wypływający z Pogórza Wiśnickiego

- potok Niedźwiedź - dopływ prawobrzeżny o powierzchni zlewni 44 km2.

Już w górnym biegu rzeka przepływa przez gęsto zaludnione wsie i tereny rolnicze, stając się odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków przemysłowych z małych zakładów przetwórstwa mięsnego. W środkowym biegu jest odbiornikiem ścieków komunalnych z Brzeska, których część jest odprowadzana w stanie surowym, a pozostałe są oczyszczane biologicznie razem ze ściekami przemysłowymi z Okocimskich Zakładów Piwowarskich.
Woda do celów przemysłowych i socjalnych pobierana jest z Uszwicy tylko przez OZP, woda dla Brzeska pobierana jest z Dunajca (ujęcie w Łukanowicach).

W roku 2002 Uszwica objęta była badaniami na odcinku o długości 39,5 km. W ramach monitoringu regionalnego badania prowadzono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych:
- Poręba Spytkowska - km: 36,9 (przed ujęciem wody)
- Borzęcin - km: 16,3 (poniżej m.Brzesko)
- Wola Przemykowska - km: 0,4 (ujście do Wisły).
Wymagana klasa czystości:
* od źródeł do miasta Brzesko - I,
* od miasta Brzesko do ujścia do Wisły - II.

Jakość wód Uszwicy  w roku 2002 przedstawiała się następująco:

Jakość według wskaźników fizyko-chemicznych:

- substancje organiczne odpowiadały:
* w punkcie Poręba Spytkowska klasie II ze względu na stężenia zanieczyszczeń łatwo utlenialnych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5,
* w punkcie Borzęcin - klasie I
* W punkcie Wola Przemykowska - klasie II ze względu na stężenia zanieczyszczeń trudno utlenialnych charakteryzowanych wskaźnikiem ChZT-Cr,
- zasolenie na całej badanej długości odpowiadało I klasie czystości,
- stężenia zawiesin do odcinka ujściowego odpowiadały klasie II, a na odcinku ujściowym klasie III,
- stężenia związków biogennych, do odcinka ujściowego odpowiadały III klasie czystości, natomiast na odcinku ujściowym nie odpowiadały normom ze względu na ponadnormatywne stężenia azotynów; fosfor ogólny do wylotu ścieków z Brzeska nie przekraczał wartości dopuszczalnych dla klasy II, a od Brzeska do ujścia do Wisły - klasy III; fosforany do odcinka ujściowego odpowiadały klasie II, a na odcinku ujściowym - klasie I; pozostałe wskaźniki tej grupy nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla I klasy czystości,
- zanieczyszczenia specyficzne na całej długości nie przekraczały I klasy czystości.
Według kryterium fizyko-chemicznego wody Uszwicy:
- do odcinka ujściowego odpowiadały III klasie czystości,
- na odcinku ujściowym nie odpowiadały normom.
O jakości wód Uszwicy w roku 2002 zadecydowały stężenia związków biogennych.

Pod względem hydrobiologicznym rzeka na całej badanej długości znajdowała się w strefie ß-mezosaprobowej (II klasa czystości).

Stan sanitarny Uszwicy :
* odpowiadał III klasie czystości do wylotów ścieków z Brzeska,
* nie odpowiadał normom od Brzeska do ujścia do Wisły.

Według oceny ogólnej rzeka Uszwica prowadziła wody:
* III klasy czystości do wylotów ścieków z Brzeska,
* pozaklasowe na całej długości poniżej Brzeska.
O końcowej klasyfikacji wód zadecydowały zanieczyszczenia bakteriologiczne. Przy klasyfikacji nie uwzględniono zawiesin ze względu na ich mineralny charakter związany z wezbraniami wód.
Wody Uszwicy na badanym odcinku nie wykazują cech eutrofizacji.

W ocenie ogólnej rzeka Uszwica w roku 2002 prowadziła wody:

  • III klasy czystości do wylotów ścieków z Brzeska,
  • pozaklasowe na całej długości poniżej Brzeska.

O jakości wód zadecydowały zarówno zanieczyszczenia bakteriologiczne.


do góry

Copyright ©  WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie, 2003