DRWINKA

Drwinka – prawobrzeżny dopływ Wisły II rzędu, o całkowitej długości 27,4 km, uchodzi do Wisły w 133,5 km jej biegu. Źródła Drwinki znajdują się pod Niepołomicami. Wzdłuż swego biegu rzeka przyjmuje 3 dopływy prawostronne: z łąk Puszczy Niepołomickiej, z Wilczego Lasu i spod Gawłówka. Południowo-wschodnia część zlewni leży w dolinie Wisły na obszarze piasków porośniętych Puszczą Niepołomicką. Dolinę Wisły wypełniają czwartorzędowe osady rzeczne o miąższości kilkunastu metrów, pokryte utworami piaszczystymi i lessem. Zlewnia Drwinki obejmuje tereny zabagnione, o skomplikowanych stosunkach odpływu. Powierzchnia zlewni Drwinki przy ujściu do Wisły wynosi 150,8 km2. Rolniczo-leśny charakter zlewni warunkuje rodzaj zanieczyszczeń dopływających do rzeki. W głównej mierze są to zanieczyszczenia obszarowe, zanieczyszczenia z miejscowości położonych nad rzeką oraz zanieczyszczenia geogeniczne związane z budową zlewni.

 W roku 2002, w ramach monitoringu regionalnego, jakość wód Drwinki badano w przekroju pomiarowym Świniary - km:2,0, zlokalizowanym na odcinku ujściowym. 

Wymagana klasa czystości - I.

Jakość wód Drwinki w roku 2002 przedstawiała się następująco:

Jakość według wskaźników fizyko-chemicznych:

 - stężenia substancji organicznych odpowiadały klasie II ze względu na zawartość w wodach substancji trudno utlenialnych (ChZT-Mn, ChZT-Cr),
- zasolenie rzeki pozostawało na poziomie dopuszczalnym dla I klasy czystości,
- zawiesiny odpowiadały II klasie czystości,
- stężenia związków biogennych na badanej długości rzeki nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla I klasy czystości,
- zanieczyszczenia specyficzne na badanej długości odpowiadały I klasie czystości.
O jakości wód zadecydowały stężenia substancji organicznych.
Jakość wód rzeki pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała II klasie czystości

Pod względem hydrobiologicznym wody Drwinki odpowiadały II klasie czystości.

Pod względem bakteriologicznym rzeka na badanym odcinku prowadziła wody II klasy czystości.

Ocena ogólna jakości wód rzeki Drwinki pokrywa się z oceną fizyko-chemiczną i bakteriologiczną , co oznacza, że wody na badanej długości odpowiadały normom klasy II.
Wody Drwinki nie wykazują cech eutrofizacji.

  Ocena ogólna  jakości wód rzeki Drwinki w roku 2002 pokrywa się z oceną fizyko-chemiczną , co oznacza, że wody na badanej długości odpowiadały normom klasy II

do góry

Copyright ©  WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie, 2003