ŻABNICA

Rzeka Żabnica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Breń, o całkowitej długości 30,0 km. Uchodzi do Brnia w 25,9 km jego biegu. Powierzchnia zlewni Żabnicy przy ujściu do Brnia wynosi 143,2 km2. W górnym biegu Żabnica wykorzystuje aluwialną dolinę Dunajca. Liczne rowy i cieki powierzchniowe stwarzają możliwość wymiany wód między tymi rzekami. Do końca 1991 roku Żabnica była odbiornikiem surowych ścieków z Niedomickich Zakładów Celulozy, co spowodowało całkowitą jej degradację. Obecnie do wód Żabnicy odprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości nad nią położonych, częściowo poprzez gminą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Niedomicach.

Rzekę objęto monitoringiem regionalnym , a badania prowadzone były na odcinku ujściowym o długości 5 km, w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Wymagana klasa czystości – I.

Stan czystości wód Żabnicy  w roku 2001 przedstawiał się następująco:

 

Według kryterium fizyko-chemicznego Żabnica na badanym odcinku prowadziła wody poza klasyfikacją. Zanieczyszczeniami decydującymi o jakości wód były biogeny. 

Według kryterium hydrobiologicznego wody Żabnicy reprezentowały strefę β-mezosaprobową tj. II klasę czystości.

Pod względem bakteriologicznym wody Żabnicy odpowiadały  normom III klasy czystości.

W ocenie ogólnej  w roku 2001 rzeka Żabnica wprowadzała do Brnia wody nie odpowiadające normom ze względu na ponadnormatywne stężenia biogenów .

do góry

Copyright ©  WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie, 2002