AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Kontynuacja Projektu PL0302
2010-04-15

 W dniu 26 marca br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie, realizujący w latach 2008-2009 projekt PL0302 pn. „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w  województwie małopolskim”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, uzyskał zgodę Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli na rozszerzenie zakresu i kontynuację projektu w roku 2010.

Wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, przedłużenie czasu jego trwania i przesuniecie środków finansowych między działaniami skierowaliśmy do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli w dniu 17.12.2009 r.
W ramach rozszerzonego zakresu działań przewidujemy m.in.:

•  dokonanie zakupów, które umożliwią WIOŚ w Krakowie prowadzenie badań zbiorników zaporowych oraz prowadzenie badań elementów biologicznych wód zbiorników,
•  wdrożenie metodyk badań stanu ekologicznego zbiorników zaporowych,
•  przeprowadzenie badań wód zbiorników zaporowych w zakresie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi oraz innymi substancjami syntetycznymi i niesyntetycznymi odprowadzanymi w zlewniach zbiorników,
•  przeprowadzenie warsztatów z zakresu poboru i oznaczania makrofitów w rzekach górskich i wyżynnych oraz poboru i oznaczania elementów biologicznych w zbiornikach zaporowych,
•  rozbudowę opracowanej w projekcie Bazy Danych Monitoringu Wód o moduł gromadzenia i przetwarzania danych o jakości wód w zbiornikach zaporowych.

Zadania projektu z roku 2010 realizuja pracownicy Delegatury  w Tarnowie i Delegatury w Nowym Sączu. Koszty realizacji obecnego etapu wyniosą ok.292 000 euro i pokryte zostaną z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu w latach 2008-2009. Zakończenie realizacji przewidziane jest na 30 listopada 2010 roku.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: