AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Co zrobiliśmy dotychczas
2009-02-17

W ramach realizacji Projektu PL 0302 do końca roku 2008 przeprowadzono 27 postępowań przetargowych:
- 13 przetargów nieograniczonych, w tym 1, którego wartość  przekraczała wyrażoną w złotych równowarto?? kwoty 133.000 euro,
- 14 przetargów ofertowych na dostawy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Grudzień 2008 i styczeń 2009 to miesiące intensywnych dostaw i instalacji wyposażenia zakupionego w ramach PL0302.
    Uruchomienie aparatury i przeszkolenie personelu laboratorium w zakresie wykonywania badań, obsługi i nadzoru nad zakupionym wyposażeniem odbywało się zgodnie z planem.

Dzięki  zrealizowanym zakupom Laboratorium Delegatury w Tarnowie otrzymało m.in.:

-Spektrometr ICP, 
-Spektrofotometr UV/VIS
-Analizator całkowitego węgla organicznego TOC z autosamplerem
-Specjalistyczny samochód terenowy
-Analizator rtęci wraz z wyposażeniem
-Analizator AOX z systemem do przygotowania próbek i autosamplerem
-Chromatograf cieczowy wraz z wyposażeniem
-Chromatograf gazowy z detektorem masowym, przystawkę head-space
-Mikroskop stereoskopowy 
-Automatyczny licznik kolonii bakterii wraz z oprogramowaniem komputerowym
-Chwytacz dna typu Ekmana  
-Analizator przepływowy
-Mierniki wieloparametrowe do pomiarów terenowych z oprzyrządowaniem.

 


Obecnie czekamy na dostawę i instalację sond do pomiarów ciągłych w wodach podziemnych.

 

W grudniu rozpoczęto realizację działania II „Wdrożenie i walidacja metod badawczych w zakresie oznaczania w wodach substancji priorytetowych i niebezpiecznych”.

 

W ramach zadania „Weryfikacja rodzajów i wielkości presji w obszarach chronionych”, Laboratorium Delegatury w Tarnowie przeprowadziło w 2008 roku wstępne badania  na 11 ujęciach wód podziemnych i 13 ujęciach wód powierzchniowych zlokalizowanych w zlewni Dunajca. W roku 2009 badania są kontynuowane, a poborów prób dokonuje się co miesiąc.

 

W ramach w działania IV „Rozwój i implementacja systemu IT do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych” wyłoniono dostawcę komputerowego systemu obsługi laboratorium (LIMS) wraz z serwerami. W grudniu podpisana została umowa z firmą CSMS Janina Święch-Skiba z  Pszczyny.
W pierwszym etapie realizacji zadania wyposażono 3 laboratoria WIOŚ (w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu) w sprzęt komputerowy – serwery firmy DELL wraz z systemem operacyjnym MS Windows Serwer 2008. Serwery są dedykowane dla systemu LIMS i będą pracować w sieciach LAN poszczególnych jednostek oraz sieci VPN WIOŚ.
Obecnie trwają intensywne prace wdrożeniowe systemu komputerowego LIMS w laboratoriach WIOŚ w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.


W grudniu rozpoczęto postępowania przetargowe w trybie dialogu konkurencyjnego na realizację zadań:
- Opracowanie i testowanie metod statystycznej analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, opracowania ogólnego systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód i raportowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz testowanie i ocena możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie automatycznych pomiarów jakości wód - opracowanie metodyki interpretacji danych z pomiarów automatycznych,
- Opracowanie i wdrożenie analizatora GIS dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód,
- Budowa systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych.


W ramach postępowań przeprowadzono  dialog z potencjalnymi wykonawcami, w wyniku którego opracowano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. Obecnie trwa kolejny etap postępowania, którego celem jest wyłonienie wykonawców zadań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: